اصول ـ جلسه ۰۰۲ ـ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

اشکال آخوند به تعریف

تعریف خود ایشان

و مثال ها

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم آخوند بود. که در اول در امر اول فرمود موضوع کل علم و هو ما یبحث عن عوارض الذاتیه متحد مع موضوعات مسائله، عرض کردیم ظاهر کلام مرحوم اخوند این است که اصل وجود موضوع امر مفروغ عنهی است. که باید علم موضوع داشته باشد.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم آخوند بود. که در اول در امر اول فرمود موضوع کل علم و هو ما یبحث عن عوارض الذاتیه متحد مع موضوعات مسائله، عرض کردیم ظاهر کلام مرحوم اخوند این است که اصل وجود موضوع امر مفروغ عنهی است. که باید علم موضوع داشته باشد.