اصول ـ جلسه ۰۱۱ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم در مقدمات حکمت راجع به اینکه مقدمات چیست تمام شد، توضیح دادیم مقدمات حکمت را و آخر الامر ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از فرق های بین مطلق و عام این است که در عام ولو قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور میشود و ظهور مستقر در خصوص پیدا […]

اصول ـ جلسه ۰۱۰ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم در مقدمات حکمت راجع به اینکه مقدمات چیست تمام شد، توضیح دادیم مقدمات حکمت را و آخر الامر ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از فرق های بین مطلق و عام این است که در عام ولو قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور میشود و ظهور مستقر در خصوص پیدا […]

اصول ـ جلسه ۰۰۹ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

بسم الله الرحمن الرحیم در مقدمات حکمت راجع به اینکه مقدمات چیست تمام شد، توضیح دادیم مقدمات حکمت را و آخر الامر ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از فرق های بین مطلق و عام این است که در عام ولو قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور میشود و ظهور مستقر در خصوص پیدا […]